Dua-E-Shijra
Jo Bhi Chaho Wo Milega Ek Ishi Tatbir Se,
Shart Ye Hai Ishq Karle Pehle Apne Peer Se,
Wo Barzak Ho, Duniya Ho, Mehshar Ho, Ki Ukba Ho,
Har Ek Manzil Main Sab Ko Zaroorat Hai Fazl-E-Rehman Ki (SubhanAllah)


'ALA INNA AULIYA ALLAHE LA KHAWFOON ALEIHEEM WALA HOOM YA ZANOON."


AL HAMDU LILAHI RABBIL AALIMIN ASSALAATU WASSALAAMU ALAIKA YA RASOOLUHU NABI-UL-KARIM WA AALA AALIHI WA AS HAABEHI WA BAARIK WASSALIM.


LA ILAHA ILLAALLAHU MOHAMMADUR RASULULLAHE (SAL LAL LAHO TALA ALAIHI WASALM)Shijra Sharif Silsila-E-Naqshbandiya Rehmaniya Mujadidya :

1) Reham Kar Ya Rab Habibe Kibriya Ke Wastey, Bu-Bakr Siddique Salma Parsa Ke Wastey.
2) Farz Karz Ho Ada Barkat Mile Rozey Mile, Shah Qasim Jaffar Saddiq Shah Ke Wastey.
3) Ba Yazeed Shah Bustami, Wa Kharqani Bul Hasan, Fazl Kar Ghargani Bu Qasim Shah Ke Wastey.
4) Faar Madi Bu Ali Hamdani Yusuf Ke Karam, Abd Khaliq Gajdawani Auliya Ke Wastey.
5) Faiz Arif Revgari Altaf Mehmood Khabir , Ho Azizane Ali Saya Gada Ke Wastey.
6) Ba Mohammed Baba Samasi Kutub Mere Kulal, Mere Har Bigdi Bana In Auliya Ke Wastey.
7) Ho Bahauddine Mohammed Naqshband Ke Karam, Faiz Attare Allaudine Sada Ke Wastey.
8) Khwaja Yaqoob Ahrare Ubaidullah Ki, Ho Madad Zahid Kutub Ke Benawah Ke Wastey.
9) Behre Darwesh Mohammed Shah Mohammed Amkanak, Shaad Rakhna Baqi Billah Maktada Ke Wastey.
10) Ahmede Farooq Ki Massom Eshan Ke Karam, Hifz Sahitan Noor Eman De Gada Ke Wastey.
11) Fatah Maksad Hifz Dushman Saya Mursheed Rahey, Shah Mohameed Naqshbandi Saniya Ke Wastey.
12) Saya Kibla Zuber Ba Khuda Sar Par Rahey, Ba Muradi De Ziaullah Shah Ke Wastey.
13) Mushkile Rahat Se Badle Sare Majboori Mitey, Khwaja-E-Afaq Gaus-Sul Auliya Ke Wastey.
14) Reham Ki Aisse Nazar Kar Bakshde Har Ek Khata, Fazl-E-Rehman Gaus-E- Shama Mustufa Ke Wastey.
15) Kabro Mehsahar Zindagi Main Fazl-E-Rehman Sath Ho, Laaj Rakh Ahmed Miyan Kayyum Ma Ke Wastey.
16) Mere Issiyon Par Nazar Mat Kar Tu Apna Fazl Dekh, Rehmatulaah Shah Abdaal Khuda Ke Wastey.
17) Murshide Bhole Miyan Jumla Mashaik Ke Tufail , Rehmat Wa Neemat Se Jholi Bhar Sada Ke Wastey.

Shijra Sharif Silsila-E-Qadariya Rehmaniya Mujadidya :

1) Ho Karam Badrudduja Ke Murtaza Ke Wastey, Fatah De Shah-E-Hassan Bin Murtaza Ke Wastey.
2) Sadqa-E-Hassan-E-Mussana, Lutfah Abdullah Ka Mahez, Saya Mossa Jown Ka Ho Benawah Ke Wastey.
3) Fazl Kar Dawood Moris Mussa Moris Ke Tufail, Yahya Zahid Pir Abdullah Shah Ke Wastey.
4) Behre Changi Dost Mussa Meri Har Bigdi Bana, Faiz Bu Swaleh Ami Ho Be Nawah Ke Wastey.
5) Dur Rakh Har Ek Ballah Se Barkat Wa Sehat Ke Saath, Guas-E-Aazam Abd Qadir Muktada Ke Wastey.
6) Abd Razzaq Wali Ke Sharf-Ud-Dine Kattal Ke, Abd Wahab Kutub Bagdad Ma Ke Wastey.
7) Bumbai Wale Bahauddin Ko Kani Aqeel, Faiz Shams-Ud-Dine Sani Gada Ke Wastey.
8) Shah Gada Rehman Kashmiri, Wa Arif Shams-Ud-Dine, Shah Gada Rehman Khyber Peshwaa Ke Wastey.
9) Hydrebadi Fuzail Wa Shah Kamaal Kaithaly, Peera Sikandar Ke Nusrat Ho Gada Ke Wastey.
10) Faiz Ahmed Alif Sani Saya Masoom Ho, Shah Mohammed Naqshbandi Saniya Ke Wastey.
11) Saya Khwaja Zuber Wa Shah Ziyaullah Ho, Khwaja-E- Afaq Imam-Ul-Auliya Ke Wastey.
12) Izzat Wa Barkat Mile Imdad Murshid Saath Ho, Is Imam Fazl-E-Rehman Batka Ke Wastey.
13) Daman-E-Ahmed Miyan Kayyum Di Sar Par Rahey, Fazl Karde Rehmatullah Shah Peshwa Ke Wastey.
14) Hath Jab Pakda Hai Mera Laj Bhi Rakh Li Jiye , Murshadi Bhole Miyan Kul Ashfiya Ke Wastey.

Shijra Sharif Silsila-E-Chistiya Nizamiya Rehmaniya Mujadidya :

1) Behre Ghum Se Parkar Badrudduja Ke Wastey , Ba Muradi De Ali Murtuza Ke Wastey.
2) Fazl Ho Basri Hassan Aur Abdul Wahid Ke Tufail, Is Fuzaiyle Ibn Ayaz-E-Ba Khuda Ke Wastey.
3) Behre Ibrahim Adham, Ba Huzaifah Mura'shi, Bu Hubaiyrah Aur Mamshad Ali Ke Wastey.
4) Shami Bu Ishaq, Abu Ahmed, Mohammed Chist Ke, Chisty Yusuf Ke Karam Ho Benawah Ke Wastey.
5) Shah Kutubuddine Maudude Sharif Zandani, Sayyedi Usmaan Harooni Shah Ke Wastey.
6) Is Gada Parwar Moinuddine Sultan Ke Karam, Kaki Kutubuddin, Fariduddin Shah Ke Waste
7) Shah Nizamuddin, Nasiruddin, Jalaluddin Shah, Shah Ajmal Shah Budhan Auliya Ke Wastey.
8) Shah Darvesh Ibne Qasim Abd Kuddus Wali, Rukni Di Abdul Ahad Kutbul Warah Ke Wastey.
9) Ahmede Farooq Ki Massom Eshan Ke Karam, Hifz Sahitan Noor Eman De Gada Ke Wastey.
10) Fatah Maqsad Hifz Dushman Saya Murshid Rahey, Shah Mohameed Naqshbandi Saniya Ke Wastey.
11) Saya Kibla Zuber Ba Khuda Sar Par Rahey, Ba Muradi De Ziaullah Shah Ke Wastey.
12) Mushkile Rahat Se Badle Sare Majboori Mitey, Khwaja-E-Afaq Gauss Auliya Ke Wastey.
13) Reham Ki Aisse Nazar Kar Bakshde Har Ek Khata, Fazl-E-Rehman Gaus-E- Shama Mustufa Ke Wastey.
14)Kabro Mehsahar Zindagi Main Fazl-E-Rehman Sath Ho, Laaj Rakh Ahmed Miyan Kayyum Ma Ke Wastey.
15) Mere Issiyon Par Nazar Mat Kar Tu Apna Fazl Dekh, Rehmatulaah Shah Abdaal Khuda Ke Wastey.
16) Murshide Bhole Miyan Jumla Mashaik Ke Tufail , Rehmat Wa Neemat Se Jholi Bhar Sad Ke Wastey.

Shijra Sharif Silsila-E-Chistiya Sabriya Rehmaniya Mujadidya :

1) Behre Ghum Se Parkar Badrudduja Ke Wastey , Ba Muradi De Ali Murtuza Ke Wastey.
2) Fazl Ho Basri Hassan Aur Abdul Wahid Ke Tufail, Is Fuzaiyle Ibn Iyaz-E-Ba Khuda Ke Wastey.
3) Behre Ibrahim Adham, Ba Huzaifah Mura'shi, Bu Hubaiyrah Aur Mamshad Ali Ke Wastey.
4) Shami Bu Ishaq, Abu Ahmed, Mohammed Chist Ke, Chisty Yusuf Ke Karam Ho Benawah Ke Wastey.
5) Shah Kutubuddine Maudude Sharif Zandani, Sayyedi Usmaan Harooni Shah Ke Wastey.
6) Is Gada Parwar Moinuddine Sultan Ke Karam, Kaki Kutubuddin, Fariduddin Shah Ke Waste
7) Shah Allauddin Sabir, Shamshuddin, Alwi Shah, Abd Haq Abdal Arif Peshwa Ke Wastey.
8) Khawja-E- Shaikh Mohammed Abd Quddus Wali, Rukun-Ud-Dine, Abdul Ahad Shah Huda Ke Wastey.
9) Ahmede Farooq Ki Massom Eshan Ke Karam, Hifz Sahitan Noor Eman De Gada Ke Wastey.
10) Fatah Maqsad Hifz Dushman Saya Murshid Rahey, Shah Mohameed Naqshbandi Saniya Ke Wastey.
11) Saya Kibla Zuber Ba Khuda Sar Par Rahey, Ba Muradi De Ziaullah Shah Ke Wastey.
12) Mushkile Rahat Se Badle Sare Majboori Mitey, Khwaja-E-Afaq Gauss Auliya Ke Wastey.
13) Reham Ki Aisse Nazar Kar Bakshde Har Ek Khata, Fazl-E-Rehman Gaus-E- Shama Mustufa Ke Wastey.
14)Kabro Mehsahar Zindagi Main Fazl-E-Rehman Sath Ho, Laaj Rakh Ahmed Miyan Kayyum Ma Ke Wastey.
15) Mere Issiyon Par Nazar Mat Kar Tu Apna Fazl Dekh, Rehmatulaah Shah Abdaal Khuda Ke Wastey.
16) Murshide Bhole Miyan Jumla Mashaik Ke Tufail , Rehmat Wa Neemat Se Jholi Bhar Sad Ke Wastey.

Shijra Sharif Silsila-E-Soharwardiya Rehmaniya Mujadidya :

1) Baksh Aasi Ko Mohammed Mustafa Ke Wastey, Dur Kulfat Kar Ali Muskil Khusha Ke Wastey.
2 ) Saya-E-Shah-E-Hussain Lutf Zain-Ul-Abideen, Shah Baqar Jaffar -E - Saadiq Shah Ke Wastey.
3) Mossa Kazim Ke Karam Mossa Raza Ke Nusr Main, Karq Ke Maroof Saqati Auliya Ke Wastey.
4) Ho Junaid-E- Bu Ali Dur Badi Ke Nazar, Bu Ali Katib Abu Usman Shah Ke Watey.
5) Behre Ghargani Abu Qasim Ke Karam, Abu Bakr Nisaaj Ba Khuda Ke Wastey.
6) Sadka Ahmed Gazali Shah Zia-Ud-Dine Najeeb, Shah Sahabuddine Umar Pir Huda Ke Wastey.
7) Shah Bahauddine Zakriya Ya Sadaruddin Wa Ruknuddin, Shah Jalaludine Hum Ajmal Shah Ke Wastey.
8) Shah Budhan, Shah Dervesh Ibne Qasim Ke Karam, Abd Quddus Wali Gangoh Mah Ke Wastey.
9) Behre Rukunuddin Bhar De Daman Umeed Ko, Faiz Ho Abdul Ahad Ke Be Nawah Ke Wastey.
10) Faiz Ahmed Alif Sani Saya Masoom Ho, Shah Mohammed Naqshbandi Saniya Ke Wastey.
11) Saya Khwaja Zuber Wa Shah Ziyaullah Ho, Khwaja-E- Afaq Imam Auliya Ke Wastey.
12) Izzat Wa Barkat Mile , Imdad Murshid Saath Ho,Is Imam Fazl-E-Rehman Batka Ke Wastey.
13) Daman-E-Ahmed Miyan Kayyum Di Sar Par Rahey, Fazl Karde Rehmatullah Shah Peshwa Ke Wastey.
14) Hath Jab Pakda Hai Mera Laj Bhi Rakh Li Jiye , Murshadi Bhole Miyan Kul Ashfiya Ke Wastey.